คณะกรรมการการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ

คณะกรรมการการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ


รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วาระปี พ.ศ. 2557 - 2561

 

คณะที่ปรึกษา                                                                                                                                                   

 1. พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์  สุขวิมล
  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
   
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา  ตู้จินดา     
                         
 3. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์
   
 4. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม  คชินทร
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
   

คณะกรรมการอำนวยการ  

 1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา
  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
   
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์  วามวาณิชย์
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
  ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการ
   
 3. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ตำแหน่ง : กรรมการ
   
 4. รองปลัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการแพทย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
   
 5. พลอากาศเอกสุบิน  ชิวปรีชา
  หัวหน้าแผนกแพทย์ในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
   
 6. พลอากาศโทภักดี  แสง-ชูโต
  รองหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
   
 7. ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
   
 8. ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
   
 9. ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
   
 10. รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
   
 11. คุณจำนรรค์  ศิริตัน
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจเอสแอล โกลบอลมีเดีย จำกัด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
   
 12. คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล
  ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จีสตีล จำกัด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
   
 13. ดร. วสิษฐ์   พรหมบุตร
  นักวิชาการอิสระ ด้านการจัดการองค์กร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
   
 14. ดร. เพ็ญนี  ภูมิธรานนท์
  นักวิชาการอิสระ ด้านความรับผิดชอบทางสังคม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
   
 15. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธราธิป  โคละทัต
  ผู้จัดการโครงการ
  ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
   
 16. นางสาวจันทิมา  จรัสทอง
  ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
  ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ