แถลงข่าวงานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World Prematurity Day)

แถลงข่าวงานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World Prematurity Day)


 

วันนี้ ( 13 ต.ค. 57) เวลา 13.30 น.  ผศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช   และรองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานการแถลงข่าว “งานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก” ( World Prematurity Day) ร่วมกับ ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต ประธานคณะกรรมการจัดงานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก  ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น  2 รพ.ศิริราช เป็นผู้ดำเนินการแถลงข่าว

ภาพจากซ้าย รศ.นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ศิริราช, คุณวรากร เตชะมนตรีกุลและคุณแม่คุณเธียรรัตน์ อมรนนทฤทธิ์ ครอบครัวที่มีบุตรเกิดก่อนกำหนด,  ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต  ประธานคณะกรรมการจัดงานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก, ผศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช และรองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ , รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รพ.ศิริราช, นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร  รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ภาพจากซ้าย ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต  ประธานคณะกรรมการจัดงานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก, ผศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช และรองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ, รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รพ.ศิริราช

ผศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช และรองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ  เผยว่า “ ภาวะคลอดก่อนกำหนด”  เป็นปัญหาสำคัญอันดับแรกๆ ที่ทำให้ทารกไทยเสียชีวิต  มีผลกระทบรุนแรงต่อครอบครัว สังคม รวมทั้งเป็นสาเหตุของความพิการที่สามารถป้องกันแก้ไขได้ คณะกรรมการอำนวยการโครงการ “เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย” ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ จึงได้นำเรื่องการคลอดก่อนกำหนดขึ้นมาแก้ไขเป็นอันดับแรก และได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 7 แล้ว

          โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นๆ พัฒนาเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ โดยมีโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ และกรุงเทพมหานครเข้าร่วมจำนวน 61 แห่ง ทั้งในด้านการรณรงค์ป้องกัน โดยให้ความรู้แก่สตรีวัยเจริญพันธ์ สตรีตั้งครรภ์ มารดา ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของสถานพยาบาล  และบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์และทารกเกิดก่อนกำหนด ที่ผ่านมาในภาพรวมผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจทั้งเรื่องจำนวนการคลอดก่อนกำหนดผลสำเร็จของการยับยั้งภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด และการเสียชีวิตของทารกเริ่มลดต่ำลง แต่ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆ  อาจยังไม่ลดต่ำลงจากเดิมมากนัก เพราะประเทศไทยยังมีข้อจำกัดหลายด้าน  ที่สำคัญ คือ อัตรากำลังของบุคลากรทั้งฝ่ายแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ยังขาดแคลน โดยเฉพาะในเขตภูมิภาค  อย่างไร   ก็ตาม ทีมสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพทุกคนยังมุ่งมั่นที่จะหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนดของประเทศอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์และทารกได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล      

       

ภาพจากซ้าย คุณวรากร เตชะมนตรีกุล และ คุณแม่คุณเธียรรัตน์ อมรนนทฤทธิ์ ครอบครัวที่มีบุตรเกิดก่อนกำหนด, ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต  ประธานคณะกรรมการจัดงานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก

        ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต  ประธานคณะกรรมการจัดงานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก กล่าวว่า สำหรับงานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย  เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในเรื่องภาวะคลอดก่อนกำหนด นอกจากนี้ยังต้องการให้สตรีตั้งครรภ์สามารถดูแลตนเอง และประเมินภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้ถูกต้อง โดยกำหนดจัดงานวันที่ 20–23 พฤศจิกายนนี้  ณ บริเวณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  ในโอกาสนี้  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน