การประชุมสรุปรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด สำหรับแกนนำ (รุ่นที่ 2)

การประชุมสรุปรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

เพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดสำหรับแกนนำ (รุ่นที่ 2)


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดสำหรับแกนนำ (รุ่นที่ 2) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ธราธิป โคละทัต ผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ นางสาวจันทิมา จรัสทอง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นวิทยากร ในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและสรุปรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดสำหรับแกนนำ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยเบิกงบประมาณจาก โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในประเทศไทย

                               

โดยในการประชุมครั้งนี้ จะมีการจัดเสวนากลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ระหว่าง แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา สตูล สงขลา ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ขอนแก่น และ ร้อยเอ็ด เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดสำหรับแกนนำต่อไป

  

  

ภาพบรรยากาศการประชุม