การประชุมสรุปรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด สำหรับแกนนำ (รุ่นที่ 1)

การประชุมสรุปรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

สำหรับแกนนำ (รุ่นที่ 1)


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดประชุมสรุปรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด สำหรับแกนนำ (รุ่นที่ 1) โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดสำหรับแกนนำ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ธราธิป โคละทัต ผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ นางสาวจันทิมา จรัสทอง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นวิทยากร ในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และสรุปรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดสำหรับแกนนำ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยเบิกงบประมาณจากโครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในประเทศไทย

โดยในการประชุมจะมีการจัดเสวนากลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ระหว่าง แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้านสูติกรรม ของทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี เพื่อใช้ในจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดสำหรับแกนนำต่อไป

    

ภาพบรรยากาศการประชุม