แถลงข่าวงานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World Prematurity Day) ปี พ.ศ. 2560

แถลงข่าวงานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World Prematurity Day) ปี พ.ศ. 2560

 

เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน  2560  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แถลงข่าว “โครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพพนักงานและครอบครัว เนื่องในวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World prematurity day: 17 Nov 2017)”

 

องค์กรที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว

 

องค์กร/สถานประกอบการต้นแบบ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บริษัท แม๊คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขางามวงศ์วาน บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

 

ภาพจากซ้าย คุณวรรัตน์ เลาหธนะกูร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านทุนมนุษย์ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณจำนรรค์ ศิริตัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ คุณกุลดา เถื่อนวิถี ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (สาขางามวงศ์วาน) คุณพรรณี ตานะประทีปกุล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน) คุณสมบัติ บุญเสรฐ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน)

 

เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดบุตรก่อนกำหนดเป็นวัยทำงานซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพ การทำงานในสถานประกอบการยังมีข้อจำกัดที่มีผลต่อการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ หากมีความรู้และตระหนักถึงอันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด รวมทั้งเอาใจใส่ดูแลจากเพื่อนร่วมงาน ผ่านการสนับสนุนของผู้บริหารองค์กร น่าจำช่วยลดภาวะคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ในสถานประกอบการลงได้ส่วนหนึ่ง

 

จากการวิจัยของ คุณสุพาพร แสนศรี พบว่า หญิงตั้งครรภ์จะมีการเผชิญความเครียดหลายด้าน เช่น ด้านกายภาพ แสง เสียง ความร้อน ความเย็น ด้านเคมี ด้านชีวภาพ ด้านการเคลื่อนไหวและการยืน และด้านจิตวิทยาสังคม สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเครียด เหนื่อยล้า ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และยังทำให้มีอาการไม่สุขสบาย ได้แก่ เวียนหัว ปวดศรีษะ ปวดหลัง ขาบวม อารมณ์หดหู่ เครียด หงุดหงิด เป็นต้น  การยืนนานเกิน 5-8 ชั่วโมงต่อวัน นำไปสู่การเวียนศรีษะ เป็นลม อ่อนเพลีย เพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด หลอดเลือดที่ขาอุดตัน และอาการปวดหลัง ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ คือ การแท้ง การคลอดก่อนกำหนด และทารกน้ำหนักน้อย

 

ภาพจากซ้าย รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ศ.คลินิก นพ.ธราธิป  โคละทัต ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวว่า “สัญญาณที่อาจคลอดก่อนกำหนด คือ เมื่อไหร่ที่หญิงตั้งครรภ์มีอาการท้องแข็ง ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ จะได้รับการรักษาได้ทันท่วงที เพราะหากรอให้มีอาการมากขึ้น หรือถึงกำหนดคลอดหรือสามีกลับ อาการอาจรุนแรงขึ้นจนแพทย์ช่วยยับยั้งไม่ทัน”

 

ภาพจากซ้าย คุณพรรณี ตานะประทีปกุล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน)  คุณจำนรรค์ ศิริตัน  ประธานกรรมการ  บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คุณวรรัตน์ เลาหธนะกูร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านทุนมนุษย์ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณกุลดา เถื่อนวิถี ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (สาขางามวงศ์วาน)

 

ข้อปฏิบัติพื้นฐานเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 12 ประการ

หากองค์กรหรือสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานโครงการเครือข่ายมารดาและทารก ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อีเมล์ tmchn.adm@gmail.com