กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ร.พ. กลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร