การประชุมโครงการวิจัย เรื่อง ผลของการพัฒนากระบวนการดูแลรักษาด้วยวิธีการลีน และการประเมินเสริมพลัง ต่อภาวะคลอดคลอดก่อนกำหนดในเครือข่ายโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ

การประชุมโครงการวิจัย เรื่อง ผลของการพัฒนากระบวนการดูแลรักษาด้วยวิธีการลีน และการประเมินเสริมพลัง ต่อภาวะคลอดคลอดก่อนกำหนดในเครือข่ายโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 


วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง ผลของการพัฒนากระบวนการดูแลรักษาด้วยวิธีการลีน และการประเมินเสริมพลัง ต่อภาวะคลอดคลอดก่อนกำหนดในเครือข่ายโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ (ภาพบน) และนางสาวจันทิมา จรัสทอง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (ภาพล่าง) ได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดูแลหญิงที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลชุมชน  ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ศูนย์การวิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยเป็นการชี้ให้เห็นจุดเด่นของการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ ซึ่งโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 8 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลเพ็ญ และโรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  โรงพยาบาลวังวิเศษ และโรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง และโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสะเมิง และโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ภาพล่าง)