การดูแลรักษาภาวะการเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด

การดูแลรักษาภาวะการเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด


พัญญู  พันธ์บูรณะ อุ่นใจ  กออนันตกุล

นิยาม

  • การคลอดก่อนกำหนด (preterm birth) หมายถึง การคลอดทารกตั้งแต่อายุครรภ์  240/7 สัปดาห์* ถึง 366/7 สัปดาห์
  • การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (preterm labour)  หมายถึง การเจ็บครรภ์คลอดที่มีการ หดรัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีผลทำให้เกิดการบางตัวลง และ / หรือการขยายตัวของปากมดลูกตั้งแต่อายุครรภ์ 240/7 สัปดาห์* ถึง 366/7 สัปดาห์
  • การเจ็บครรภ์คลอดชนิด late preterm labour หมายถึง การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดตั้งแต่อายุครรภ์ 340/7-366/7สัปดาห์
  • ภาวะถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด (preterm premature rupture of membranes) หมายถึงภาวะถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนการเจ็บครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ตั้งแต่ 240/7 สัปดาห์*ถึง 366/7 สัปดาห์
  • Low birth weight หมายถึง ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,500 กรัม ถึงน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
  • Very low birth weight หมายถึง ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,000 กรัม ถึงน้ำหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม

Extremely low birthw

       * Threshold of viability   ของทารกในแต่ละสถาบันอาจแตกต่างกันไป ซึ่งทางราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทยแนะนำให้นับตั้งแต่อายุครรภ์ 240/7 สัปดาห์ หรือ น้ำหนักทารกแรกเกิดตั้งแต่ 500 กรัมขึ้นไปกรณีที่ไม่ทราบอายุครรภ์ หรือ อายุครรภ์ไม่แน่นอน  กฎหมายของประเทศไทยยังนับที่อายุครรภ์ 280/7สัปดาห์ หรือ cialis prix น้ำหนักทารกแรกเกิดตั้งแต่ 1,000 กรัมขึ้นไปกรณีที่ไม่ทราบ อายุครรภ์

การวินิฉัย

    การวินิจฉัยภาวะการณ์เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดตั้งแต่อายุครรภ์ 240/7 สัปดาห์ (สำหรับในกรณีที่อายุครรภ์ไม่แน่นอนให้ยึดน้ำหนักตั้งแต่ 500 กรัมขึ้นไป) ถึงอายุครรภ์ 366/7 สัปดาห์ ร่วมกับลักษณะทางคลินิก ดังนี้

  1. มดลูกมีการหดรัดสม่ำเสมอ 4 ครั้งใน 20 นาที หรือ 8 ครั้งใน 60 นาที ร่วมกับพ การเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกอย่างต่อเนื่อง
  2. ปากมดลูกเปิดเท่ากับ 1 ซม.หรือ มากกว่า
  3. ปากมดลูกบางตัวลงเท่ากับร้อยละ 80 หรือ มากกว่า

การพยากรณ์การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (prediction of Labour)

      การพยากรณ์ หรือ การคาดคะเนโอกาสเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเมื่อพิจารณาตา