การฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ (Sharing Knowledge through CoPs )

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Sharing Knowledge through CoPs


 

อาจารย์สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์  และอาจารย์ดุจดาว ดวงเด่น

 

วันที่ 1 มีนาคม 2559  ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต  ประธานคณะกรรมการโครงการจัดการความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ภายใต้การดำเนินงานของโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดการฝึกอบรมอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ  (Sharing Knowledge through CoPs )  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์  รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  อาจารย์ดุจดาว ดวงเด่น  วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส  (ภาพบน)  ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต ผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  (ภาพล่าง) ร่วมเป็นวิทยากรในฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย

ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต

 

การฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ  (Sharing Knowledge through CoPs ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าใจแนวคิดและหลักการ Communities of Practice : CoPs และเพื่อให้เกิดทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย Communities of Practice : CoPs

บรรยากาศการฝึกอบรม

 

โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างจังหวัด (ภาพบน)