การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ

เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด


วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์/ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธราธิป โคละทัต ประธานคณะกรรมการโครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพพนักงานและครอบครัวเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด เป็นผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดขึ้น ภายใต้การดำเนินงานของโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธราธิป โคละทัต

 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการ (สายงานธุรกิจ) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  อาจารย์วสิษฐ์ พรหมบุตร วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการจัดการองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

                อาจารย์สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และอาจารย์วสิษฐ์ พรหมบุตร                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 

 

การประชุมเชิงปฎิบัติในวันนี้จะเปิดโอกาสให้คณะทำงานของสถานประกอบการได้มานำเสนอโครงการ และแผนการดำเนินงานในบริบทของตนเองและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาร่วมกับคณะกรรมการจัดทำโครงการฯ และคณะทำงานของสถานประกอบการอื่น โดยสามารถนำแนวคิดที่ได้รับจากการเสวนาครั้งนี้ไปปรับโครงการของตนเองให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้น

 

ภาพบรรยากาศการประชุม

 

สถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน)  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท เจเอสแอล โกลบอลมีเดีย จำกัด และโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพบน)