ประชาสัมพันธ์

ทารกเกิดก่อนกำหนด...ปัญหาสำคัญของประเทศไทย
การให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่ตั้งครรภ์ในสถานประกอบการ
อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ (Sharing Knowledge through CoPs )