ประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวงานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World Prematurity Day) ปี พ.ศ. 2560
กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์