การพัฒนาระบบบริการในชุมชน

การเกิดเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ ในระบบบริการสุขภาพภาครัฐ จะช่วยทำให้การดูแลมารดาและทารกในครรภ์มีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพมารดาและทารก กรุงเทพมหานครได้มีการบูรณาการระบบส่งเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพ
งานด้านอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมระดับจังหวัด
สุขภาพดีถ้วนหน้าเป็นสภาวะที่สังคมใฝ่ฝันที่จะให้เกิดเป็นจริงขึ้นมาเพราะการที่แต่ละบุคคลทีมีสุขภาพดีหรือไม่ดีย่อมมีผลกระทบ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็น นักรบสีขาว ที่เข้ามาช่วยเสริมฐานทัพงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชนให้ดีขึ้น