การพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

ค่าใช้จ่ายของการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดเป็นไปตามหลายการศึกษา ซึ่งพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะแปรผันตามอายุครรภ์ และน้ำหนัก
นอกจากการคลอดก่อนกำหนดมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ การศึกษา สังคม และครอบครัวแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วย
พัฒนาการในวัยเด็กมีอิทธิพลต่อสุขภาพ คุณภาพ และทักษะชีวิต ตลอดจนความรู้ความสามารถ การดูในวัยเด็กจึงมีความสำคัญ
ประเทศไทยของเรายังขาดกลุ่มที่ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด จึงอาสาช่วยเหลืองาน
ยุคแรกของการทำกิจกรรม CSR มุ่งเน้นไปที่การทำกิจกรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วงหลังบทบาทของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม