โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

จากการศึกษาระบบส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ผ่านวิธีการจัดการความรู้ในหลายพื้นที่ของเขตภูมิภาค...
การดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารก จังหวัดอุดรธานีมีการทำงานลงตัวระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเยี่ยมบ้าน...
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ให้บริการฝากครรภ์...
เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางการค้นหาหญิงตั้งครรภ์...