โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โครงการพัฒนาเครือข่าย รพ.สต. เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
แนวคิดการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”
แนวคิดหลักภายใต้แคมเปญ ตอนที่ 1 อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
แนวคิดหลักภายใต้แคมเปญ ตอนที่ 2 ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า
แนวคิดหลักภายใต้แคมเปญ ตอนที่ 3 ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ (พฤติกรรมของแม่)